ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

หนังสือเวียน/หนังสือสั่งการ (ด้านทรัพยากรธรรมชาติ)

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ กษ 0704(2)/ว31273 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2528 เรื่องกำหนดขนาดไม้ประสาน ไม้ปาร์เก้ ไม้ปูพื้นรางลิ้นรอบตัว และไม้โมเสค เป็นสิ่งประดิษฐ์ ฯ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๐.๒/๑๗๗๓๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ เรื่อง โครงการปลูกป่าแนวกันชนในพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เสื่อมโทรมในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๗๘๔๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๒.๓/๒๗๙๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดทำแผนที่และลงตำแหน่งแสดงบริเวณพื้นที่ที่ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ เพื่อประกอบรายงานการตรวจสอบสภาพป่า

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๓.๕.๓/๕๙๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental checklist)

7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๑๓.๕.๓/๑๑๔๐๖ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครองครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๓.๕.๓/๒๖๒๗ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง การตั้งด่านป่าไม้และการตรวจสอบการนำเข้า นำผ่าน และส่งออกสินค้าไม้

7 ต.ค. 63

นโยบายกรมป่าไม้ เรื่องการควบคุมการแปรรูปไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ
< 1 2 3 4 5