ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

5 พ.ค. 64

ระเบียบคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมายเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบฯ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
12 ต.ค. 63

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๖๒

12 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน การรับเงินและเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
12 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
12 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอจัดสรรและขอกู้ยืมเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.14 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
12 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๔

12 ต.ค. 63

ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
12 ต.ค. 63

ข้อบังคับคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.19 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 361 รายการ