ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551

6 ต.ค. 63

FOSSIL PROTECTION ACT B.E. 2551

28 ม.ค. 64

(คำอธิบาย) สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นซึ่งเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะอื

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือทำลายแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดำบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดค้น

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าไปดำเนินการในแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ.2555

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขุดค้น เคลื่อนย้าย นำเอาไป ทำให้เสียหาย หรือทำลายแหล่งซากดึกดำบรรพ์ในเขตสำรวจและศึกษาวิจัย พ.ศ. 2555

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2555

จำนวนทั้งหมด 19 รายการ
1 2 3 >