ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

9 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 63

MARINE AND COASTAL RESOURCES MANAGEMENT PROMOTION ACT, B.E. 2558 (2015)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.73 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
9 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

9 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้กฎหมาย

1 เม.ย. 65

กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน ตำบลบ้านน้ำบ่อ อำเภอปะนำเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื่นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 1.07 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
5 ก.ค. 64

กฎกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่ที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 3.12 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
25 ก.พ. 65

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดให้ผู้รับอนุญาตทำไม้หรือเก็บหาของป่า หรือผู้รับอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าออกค่าใช้จ่ายเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการบำรุงป่าหรือปลูกสร้างสวนป่าให้

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
8 ต.ค. 64

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4644 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 > >>