ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

8 ต.ค. 64

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
23 ก.ค. 64

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง แผนที่ระบบกลุ่มหาดประเทศไทย

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 90.93 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอ กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาตและแบบอื่นๆ ในการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลนหรือป่าชายเลนอนุรักษ์...

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>