ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน

23 ก.ย. 64

กฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4637 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดแบบบัตรประจำตัว กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 4639 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4638 ครั้ง
23 ก.ย. 64

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น เพื่อแสดงแนวเขตป่าชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 4647 ครั้ง
12 เม.ย. 65

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการห้ามกระทำการอื่นใดอันเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4641 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
1 2 3 >