ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

12 เม.ย. 65

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการรับ การเก็บรักษา และการใช้จ่ายเงินรายได้ของป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
12 เม.ย. 65

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชนว่าด้วยการ ดำเนินการต่อป่าชุมชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่ปกครองดูแลพื้นที่ไม่ยินยอมให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๕

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดตั้งและขยายเขตป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยสมาชิกป่าชุมชนและกรรมการจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.11 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดขนาดของพื้นที่ป่าชุมชนและสัดส่วนการใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และการแต่งตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.21 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นของคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน คณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัด และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
< 1 2 3