ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

25 ธ.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน ว่าด้วยการจัดทำแผนจัดการป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำแผนที่แสดงแนวเขตป่าชุมชน พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด: 4635 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ระเบียบคณะกรรมการสรรหา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเสนอรายชื่อบุคคลเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน พ.ศ. 2563

จำนวนทั้งหมด 21 รายการ
< 1 2 3