ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 ต.ค. 63

NATIONAL RESERVED FORESTS ACT (NO. 4), B.E. 2559 (2016)

6 ต.ค. 63

NATIONAL RESERVED FORESTS ACT, B.E. 2514 (1971)

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1221 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

10 ก.ย. 64

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ตามาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด: 4571 ครั้ง
6 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนให้ผู้รับอนุญาตทำการปลูกสร้างสวนป่า หรือปลูกไม้ยืนต้น ต้องชำระให้แก่รัฐบาล

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4563 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 28 รายการ
1 2 3 4 > >>