ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฎหมายว่าด้วยป่าไม้

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

6 ต.ค. 63

FOREST ACT (NO. 8), B.E. 2562 (2019)

6 ต.ค. 63

FORESTS ACT, B.E. 2484 (1941)

6 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกาทำไม้หวงห้าม พ.ศ. 2530

6 ต.ค. 63

พระราชกฤษฎีกาของป่าหวงห้าม พ.ศ. 2530

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. ๒๕๕๘

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 3382 ครั้ง
6 ต.ค. 63

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

จำนวนทั้งหมด 48 รายการ
1 2 3 4 5 > >>