ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 เม.ย. 63

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 10.58 Mb ดาวน์โหลด: 2557 ครั้ง
26 ก.พ. 63

(ตาราง 1-12) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด: 2518 ครั้ง
26 ก.พ. 63

ข้อมูลการปันส่วนปีงบประมาณ 2562

26 ก.พ. 63

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

24 ม.ค. 63

ที ทส ๐๒๐๑.๒/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด: 2516 ครั้ง
24 ม.ค. 63

ส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 0900200001-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 2.73 Mb ดาวน์โหลด: 2509 ครั้ง
24 ม.ค. 63

สสภ. ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.43 Mb ดาวน์โหลด: 2516 ครั้ง
24 ม.ค. 63

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200051

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 2519 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 31 รายการ
1 2 3 4 > >>