ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ต้นทุนผลผลิต/รายงานการเงิน สป.ทส.

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

16 พ.ย. 63

ทสจ.0900200081-0900200103

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 7.35 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
19 ต.ค. 63

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ (Transparency)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 10.57 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

หนังสือกองกลาง ที่ ทส 0201.2/ว 1429 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.78 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

แบบรายงานสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ส่วนกลาง 0900200001-0900200011 และ 09002000104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.78 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

สสภ. 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 1.93 Mb ดาวน์โหลด: 4634 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ทจส. 0900200028-0900200051

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
9 ต.ค. 63

ทสจ. 0900200052-0900200076

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.98 Mb ดาวน์โหลด: 4636 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
<< < 2 3 4 5 6 > >>