ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ฐานข้อมูลกฎหมาย

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 65

ฐานข้อมูลกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน 2565

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4578 ครั้ง
7 ต.ค. 63

พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

7 ต.ค. 63

คำอธิบายโดยสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๒

7 ต.ค. 63

ความมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และขอบเขตการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติป่าชุมชน

23 ก.ย. 64

กฎกระทรวงกำหนดให้ไม้ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นไม้ทรงคุณค่า พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด: 4569 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การกำหนดแบบบัตรประจำตัว กรรมการจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ป่าชุมชน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 4568 ครั้ง
7 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4564 ครั้ง
23 ก.ย. 64

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการจัดทำหลักเขต ป้าย หรือเครื่องหมายอื่น เพื่อแสดงแนวเขตป่าชุมชนบริเวณเพื่อการอนุรักษ์ และบริเวณเพื่อการใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.24 Mb ดาวน์โหลด: 4577 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 974 รายการ
1 2 3 4 5 > >>