ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ฐานข้อมูลกฎหมาย

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ เพื่อทำการแปรรูปไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า พ.ศ. 2561

6 ต.ค. 63

กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2561

6 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554

6 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2551

6 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 30 มกราคม 2549

6 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2547

6 ต.ค. 63

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 19 เมษายน 2547

6 ต.ค. 63

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง กำหนดสถานที่อื่น และวิธีการอื่น ในการยื่นคำขอเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 4633 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 991 รายการ
<< < 3 4 5 6 7 > >>