ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

28 มิ.ย. 60

พรฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2540

28 มิ.ย. 60

พรฎ.จัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย พ.ศ. 2538

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ [แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำหรือของเหลว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ฯ]

28 มิ.ย. 60

พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

28 มิ.ย. 60

พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

จำนวนทั้งหมด 179 รายการ