ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 มิ.ย. 60

พรบ.สวนป่า พ.ศ. 2535

28 มิ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

28 มิ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

28 มิ.ย. 60

พรบ.น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

28 มิ.ย. 60

พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2532

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525

28 มิ.ย. 60

พรบ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520

จำนวนทั้งหมด 179 รายการ