ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

28 มิ.ย. 60

พรบ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518

28 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518

28 มิ.ย. 60

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 พ.ศ. 2515

28 มิ.ย. 60

พรบ.แร่ พ.ศ. 2510

28 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

จำนวนทั้งหมด 179 รายการ