ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

28 มิ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 (21 ตุลาคม 2552)

28 มิ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา

28 มิ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

28 มิ.ย. 60

ประกาศ ทส. เรื่องประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

28 มิ.ย. 60

พรบ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

28 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503

28 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2494

28 มิ.ย. 60

พรบ.ป่าไม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491

จำนวนทั้งหมด 179 รายการ