ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

1 พ.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.64 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
24 เม.ย. 63

รายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 10.58 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
27 เม.ย. 63

แบบฟอร์มสถานะรายจ่ายลงทุน

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
7 เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.30 Mb ดาวน์โหลด: 2470 ครั้ง
7 เม.ย. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด: 2470 ครั้ง
4 มี.ค. 63

แจ้งรหัสงบประมาณ/รหัสกิจกรรมหลัก และรหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ล่าสุด)

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.17 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
26 ก.พ. 63

(ตาราง 1-12) ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.52 Mb ดาวน์โหลด: 2470 ครั้ง
26 ก.พ. 63

ข้อมูลการปันส่วนปีงบประมาณ 2562

จำนวนทั้งหมด 64 รายการ
1 2 3 4 5 > >>