ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 ก.พ. 63

ข้อมูลการปันส่วนปีงบประมาณ 2562

26 ก.พ. 63

ข้อมูลต้นทุนรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4 ก.พ. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อนประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.18 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
24 ม.ค. 63

ที ทส ๐๒๐๑.๒/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง ตรวจสอบความถูกต้องของการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่กิจกรรมย่อยของแต่ละศูนย์ต้นทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.82 Mb ดาวน์โหลด: 2473 ครั้ง
24 ม.ค. 63

ส่วนกลาง ศูนย์ต้นทุน 0900200001-0900200011 และ 0900200104-0900200106

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 2.73 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
24 ม.ค. 63

สสภ. ศูนย์ต้นทุน 0900200012-0900200027

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.43 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
24 ม.ค. 63

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200028-0900200051

ประเภทไฟล์: .xlsx ขนาดไฟล์ : 1.61 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
24 ม.ค. 63

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200051-0900200076

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 6.04 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 65 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>