ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

งบประมาณประจำปี

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

24 ม.ค. 63

ทสจ. ศูนย์ต้นทุน 0900200077-0900200103

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 7.04 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
7 ม.ค. 63

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.10 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
4 ธ.ค. 62

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
13 พ.ย. 62

รายงานผลการ รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเบิกแทนกันในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.02 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
29 ต.ค. 62

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ ข้อที่ 2.1 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ รหัสหน่วยงาน 0902 ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

18 ต.ค. 62

เรื่องที่ 2 ความโปร่งใส่ ข้อที่ 2.1 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ และ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชี

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 8.96 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
9 ต.ค. 62

ที่ ทส ๐๒๐๑.๒/ว ๑๓๔๒ ลงวันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๒)

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.44 Mb ดาวน์โหลด: 2472 ครั้ง
8 ต.ค. 62

แบบรายงานผลการตรวจสอบสินทรัพย์รายตัวในระบบ GFMIS

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2471 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 65 รายการ
< 1 2 3 4 5 > >>