ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ื ๑

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ื ๑

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ลว.  17  กรกฎาคม  2563

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ื ๑ 

เอกสารแนบ

(ประกาศรายชื่อพนักงานราชการ)

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .PDF | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

ขนาดไฟล์:0.03 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 66 ครั้ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

นักทรัพยากรบุคคล (คนพิการ)

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 64 ครั้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขนาดไฟล์:2.34 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

นิติกร

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 73 ครั้ง

นักประชาสัมพันธ์

ขนาดไฟล์:0.08 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 65 ครั้ง

นักทรัพยากรบุคคล

ขนาดไฟล์:0.10 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 75 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ขนาดไฟล์:0.14 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 98 ครั้ง

นักวิชาการภูมิสารสนเทศ

ขนาดไฟล์:0.09 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 76 ครั้ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ

ขนาดไฟล์:0.06 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 63 ครั้ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ขนาดไฟล์:0.35 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 70 ครั้ง