ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561

สส. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและยกระดับ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กรอบแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน การส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพาลาสโซ่ ๔ ชั้น ๗  โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน โดยร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสนับสนุนให้เทศบาลนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทาง  และมาตรการสู่การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และเทศบาลแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี พร้อมทั้งได้จัดประเมินและคัดเลือกเทศบาล
ที่มีผลงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นการถาวร ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ประกอบกับการส่งเสริมให้เทศบาลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมระดับประเทศจากการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้เป็นต้นแบบในการขยายแนวคิดเรื่องการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปสู่เทศบาลทั่วประเทศควบคู่ไปด้วย และเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เรื่อง การดำเนินงานส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้มีความชัดเจน
เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเน้นการสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการด้วยรวมทั้งการบูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวต่อว่า จากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินการร่วมกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อบูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนสู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (LPA) พร้อมทั้งกำหนดจัดการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
เพื่อส่งเสริมให้เทศบาลทุกระดับพัฒนาการดำเนินงานตามมาตรฐานตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและให้การรับรอง
การดำเนินงานเทศบาลที่ส่งผลงานเข้าร่วม ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดการประชุมชี้แจง
แนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพาลาสโซ่ ๔ ชั้น ๗ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กรอบแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน การส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากเทศบาลทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย จำนวนประมาณ ๘๐๐ คน ซึ่งจะได้รับฟังแนวทางและกระบวนงานดำเนินงานพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนจากผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ด้านการพัฒนาเมืองครอบคลุมทั้ง ๔ องค์ประกอบของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเทคนิควิธีการการจัดทำเอกสารการประเมิน ตลอดจนมุมมองและประสบการณ์การตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมินการพัฒนาเมือง นอกจากการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแล้ว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันใน
การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยมีนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ  วชิรเขื่อนขันธ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และ ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกตงในครั้งนี้ รวมทั้งมีการแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย อีกด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ปี ๒๕๖๑ กำหนดเปิดรับสมัครเทศบาลเข้าร่วมการประเมินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเทศบาลที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและแบบรายงานข้อมูลได้ที่ www.deqp.go.th, www.dla.go.th, www.nmt.go.th และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคทั้ง ๑๖ ภาค สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสันนิบาตเทศบาลทั้ง ๕ ภาค ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑ ได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยหมดเขตรับผลงานวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

Press แถลงข่าวเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

ขนาดไฟล์:0.15 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 17 ครั้ง