ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สส.มอบโล่ มัสยิดสีเขียว 3 จังหวัดชายแดนใต้

สส.มอบโล่ มัสยิดสีเขียว 3 จังหวัดชายแดนใต้

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณ มอบโล่ เกียรติบัตรแก่มัสยิดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 22 แห่ง
และการประชุม “มัสยิดร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนให้กับผู้นำมัสยิด ในวันอังคารที่ 16 มกราคม ๒๕61 ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน
 

นายสุรชัย อจลบุญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำคัญของศาสนสถานในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องจากศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชน การพัฒนาคนและศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชน ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้เริ่มดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในศาสนสถาน ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 จนมาถึงในปีงบประมาณ 2559 มีมัสยิดที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 125 มัสยิด

ในปี 2560 มีมัสยิดเข้าร่วมโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิด ทั้งสิ้น 47 มัสยิด ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน 15 มัสยิด จังหวัดยะลา จำนวน 16 มัสยิด และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 16 มัสยิด ซึ่งได้รับการผลักดันให้ผ่านเกณฑ์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในมัสยิด จำนวน 22 มัสยิด ประกอบด้วย จังหวัดปัตตานี จำนวน 3 มัสยิด จังหวัดยะลา จำนวน 11 มัสยิด และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 8 มัสยิด ซึ่งจะได้รับมอบโล่ และเกียรติบัตร

และในปี 2561 มีมัสยิดสมัครเข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แล้วกว่า 40 มัสยิด

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ปี 2554 - 2560 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้ดำเนินโครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คนในชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในมัสยิดและชุมชนโดยรอบ ซึ่งหากมีการขับเคลื่อนที่ดีจะสามารถขยายเครือข่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป

นายสุรชัย อจลบุญ กล่าวต่อว่า จากปัญหาภาวะโลกร้อน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อันมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่เร่งรัดการพัฒนาประเทศ การเจริญเติบโตและการขยายตัวของเมือง รวมทั้งการปลดปล่อยของเสียสู่ชั้นบรรยากาศจากภาคการผลิต การบริโภคและบริการที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนเพื่อสร้างสมดุล

ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเมือง โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยกำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน สอดคล้องกับภารกิจของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายหลักให้ประชาชนและภาคีร่วมพัฒนา เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ประกอบกับเพื่อบรรลุตามนโยบายรัฐบาลในประเด็นเรื่อง “การปลูกและดูแลรักษาต้นไม้” โดยผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน) พร้อมพัฒนากลไกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและระบบการติดตามที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ที่ 16 สงขลา ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส คณะกรรมการประจำมัสยิด อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และจิตอาสา “เราทำความดี
ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมทั้งสิ้นกว่า 200 คน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษาดูงาน การชี้แจงแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมมัสยิดตามเกณฑ์มาตรฐาน และการอภิปรายเรื่อง “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในมัสยิดตามเกณฑ์มาตรฐาน”

ข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

Press การประชุม มัสยิดร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ขนาดไฟล์:0.16 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 9 ครั้ง