ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖1

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖1

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม ๒๕๖1 เวลา 09.๓๐ น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบด้านที่ดินที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) กระทรวงมหาดไทย 2) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) กระทรวงกลาโหม 4) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 6) กระทรวงคมนาคม         7) กระทรวงการคลัง และ 8) สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งในการประชุมฯ ประธานได้เร่งรัดการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วประเทศโดยเร็ว เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเข้มแข้งให้ชุมชนในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายให้ราษฎรมีที่ดินทำกินในที่ดินของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ทั้งนี้ กระทรวง จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยปัจจุบันได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 371 พื้นที่ ๖6 จังหวัด   เนื้อที่ประมาณ 1,043,306 ไร่  

โดยในที่ประชุมมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง มติที่ประชุม สรุปดังนี้

               เรื่องที่ประชุมรับทราบ จำนวน 4 เรื่อง

     1. ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ของฝ่ายเลขานุการ คทช. และคณะอนุกรรมการภายใต้ คทช.

   ผลการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561

หน่วย : พื้นที่

ผลการดำเนินงาน

 

ประเภทที่ดิน

(1)

พื้นที่เป้าหมาย

 

 

(2)

พื้นที่ได้รับอนุญาต
ให้เข้าทำประโยชน์

(3)

พื้นที่ได้รับการจัดที่ดิน

(จัดคนเข้าทำประโยชน์)

(4)

พื้นที่ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพ

1. ป่าสงวนแห่งชาติ

175

56

80

56

2. ป่าชายเลน

29

1

8

6

3. ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

108

20

25

21

4. ที่ดินสาธารณประโยชน์

17

3

14

15

5. ที่ราชพัสดุ

7

-

5

1

6. ที่ดินสงวนเพื่อกิจการนิคมในนิคมสร้างตนเอง

35

-

-

-

รวม

371

 

80

(21.51%)

132

(35.58%)

99

(26.68%)

 

                                                                                               

(1) พื้นที่เป้าหมายทั้งสิ้น จำนวน 371 พื้นที่ 66 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 1,043,306 ไร่

(2) พื้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์แล้ว 80 พื้นที่ 43 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 247,629 ไร่

(3) พื้นที่ได้รับการจัดที่ดิน จำนวน 132 พื้นที่ 54 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 254,013 ไร่ จัดคนลงในพื้นที่แล้ว 36,179 ราย 46,596 แปลง

(4) พื้นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้ว จำนวน 99 พื้นที่ 48 จังหวัด เนื้อที่ประมาณ 331,411 ไร่ ภายใต้กรอบการดำเนินงาน 6 ด้าน

1) ด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นฐานข้อมูล (Zoning)

2) ด้านพัฒนาแหล่งน้ำและการพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน

3) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

4) ด้านการส่งเสริมการรวมกลุ่ม

5) ด้านการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน

6) ด้านส่งเสริมและการจัดทำบัญชีครัวเรือน

(5) รับทราบการกำหนดพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จำนวน 128 พื้นที่ 41 จังหวัด เนื้อที่ 334,940-2-55.12 ไร่ ประกอบด้วย

ลำดับที่

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่/จังหวัด

เนื้อที่ (ไร่)

1

ป่าสงวนแห่งชาติ

56 พื้นที่ 34 จังหวัด

248,296-0-35.12

2

ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

72 พื้นที่ 14 จังหวัด

86,644-2-20

 

 

 

 

 

(6) รับทราบผลความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (2558-68) ประกอบด้วย

1) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย โดยการเคหะแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 3 แผนงาน

2) แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย (เมืองและชนบท) โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน และภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(7) รับทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน โดยมีข้อเสนอแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้  

๑) ขยายพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เคยมีการสำรวจการถือครองที่ดินตามมติ 30 มิ.ย. 41     

๒) เร่งรัดการออกหนังสืออนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ และเร่งรัดการอนุญาตรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ โดยแยกประเภทรายชื่อผู้ครอบครองเดิมที่มีสิทธิอยู่แล้ว ให้ได้รับการรับรองโดยเร็ว

3) เร่งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายสำหรับผู้ถือครองที่ดิน ที่ไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. กำหนด และไม่ยอมคืนพื้นที่

4) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพควรจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาอาชีพอย่างเป็นระบบครบวงจรและมีกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ให้สหกรณ์เข้ามาส่งเสริมการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการตลาดและขนส่ง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานควรให้ความสำคัญกับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร

2. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. .....

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. กำหนดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และรับฟังความคิดเห็น จำนวน 4 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเข้าร่วม ประมาณ 500 คน รวมทั้งการดำเนินงานตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th เป็นเวลา 30 วัน และเปิดเผยผลการรับฟังความเห็น และส่งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่อไป

3. ผลการดำเนินงานการรวบรวมข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนผู้ไร้ที่ดินทำกิน

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลผู้ไร้ที่ดินทำกิน โดยพิจารณาจากชื่อ สกุล เลขบัตรประชาชน เป็นหลัก โดยมี
ผู้ขึ้นทะเบียนรวมทั้งสิ้น 841,170 ราย จาก 4 หน่วยงานประกอบด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมที่ดิน

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขอลาออกจากคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร)

เรื่องที่ประชุมพิจารณาและมีมติเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่อง  

1. (ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเร่งด่วน

เป็นการดำเนินการจัดทำแผนภายใต้ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพื่อเป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนฯ ในระยะ ๕ ปีแรก คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านที่ดินและทรัพยากรดินนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ การจัดสรรงบประมาณภายใต้ภารกิจของหน่วยงานได้อย่างบูรณาการ และสามารถนำไปสู่การจัดวางพื้นฐานระบบการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดินได้อย่างสูงสุด สมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน รวมทั้งสามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คทช. ได้จัดทำแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. 2560 – 64) และแผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ระยะเร่งด่วน โดยมีกระบวนการจัดทำแผนฯ ประกอบด้วย การศึกษา ทบทวนข้อมูล ความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ และวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และการประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

วัตถุประสงค์

(1) เป็นกรอบในการบูรณาการของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนนโยบาย และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

(2) เพื่อบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ

สาระสำคัญใน (ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สงวนและคุ้มครองพื้นที่ต้นน้ำลำธารและอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อ ความสมดุลทางธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการที่ดินของรัฐด้วยธรรมาภิบาล        

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีคุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดที่ดินทำกินให้ประชาชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ บูรณาการขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเร่งด่วน   จะเป็นรายละเอียดแผนปฏิบัติการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องรีบดำเนินการ ภายใต้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนการบริหารจัดการที่ดินฯ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งรายละเอียดประกอบด้วย แผนงาน / โครงการ โดยมีการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ เป้าหมาย ตัวชี้วัด งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ

อนึ่ง การจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เป็นการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘ (๑) จัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการกำหนดแนวทางหรือมาตรการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพฯลฯ ซึ่งเมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างนโยบายและแผนฯแล้ว ทุกหน่วยงานจะใช้เป็นกรอบนโยบาย (Policy Framework) เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินของประเทศ มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพเกิดความเป็นธรรม สมดุล และยั่งยืน และนำไปเป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ รวมทั้งขอรับการจัดสรรงบประมาณ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้ฝ่ายเลขานุการฯ คทช. เสนอ (ร่าง) แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ระยะเร่งด่วน และเห็นชอบให้นำแผนดังกล่าวผนวกรวมกับการเสนอ (ร่าง) นโยบายและและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

2. กระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

คณะอนุกรรมการจัดที่ดินเสนอเรื่องกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ คทช. พิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 4 กระบวนการ ประกอบด้วย

2.1 กระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (กรณีการจัดระบบ)
เป็นกระบวนการจัดที่ดินในเขตป่าสงวนที่ไม่มีผู้ครอบครองมาจัดระบบให้กับผู้ยากไร้ที่ดินทำกิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ โดยจะกันพื้นที่ไว้ส่วนกลาง 10% เพื่อปลูกป่าไม้ยืนต้น และมีการวางผังแปลงให้มีขนาดที่เหมาะสม จัดที่ดินให้ไม่เกินครอบครัวละ 15 ไร่

2.2 กระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่นิคมสร้างตนเอง (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เป็นกระบวนการจัดที่ดินในพื้นที่เป้าหมายประเภทใหม่ ที่ยังไม่มีกระบวนการจัดที่ดินมาก่อน โดยจะจัดให้กับผู้ใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่อยู่แล้วตามเงื่อนไข และจะจัดที่ดินให้ตามจำนวนที่ดินที่ครอบครองจริง

2.3 กระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน เป็นกระบวนการจัดที่ดินในการเพิ่มประเภทของผู้ที่จะได้รับการจัดที่ดิน คือ เกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และจะได้รับการจัดที่ดินไม่เกินรายละไม่เกินกึ่งหนึ่งของราษฎรผู้ยากไร้ที่ดินทำกิน

2.4 กระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนพื้นที่ป่าชายเลน เป็นกระบวนการจัดที่ดินเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่เป้าหมายป่าชายเลน และจะจัดที่ดินให้ผู้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่อยู่แล้วตามที่ครอบครองจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกระบวนการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ทั้ง 4 ประเภท และให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อรับทราบต่อไป

ข่าว: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่