ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ทส. ชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ทส. ชี้แจงการปรับปรุงโครงสร้างกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ย้ำ ทำงานเป็นหนึ่งเดียวกัน อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน  

วันนี้ (12 พฤศจิกายน 2564) เวลา 09.30 น. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงประกอบการพิจารณาการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference  

โดยเน้นย้ำถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ภายใต้นโยบาย ทส.เป็นหนึ่งเดียว และ ทส.ยกกำลังเอ็กซ์  ของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ยังได้เผยถึงประสิทธิภาพของการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้  อย่างครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์มากขึ้น  ภายหลังการโอนอำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 มาอยู่ภายใต้กรมควบคุมมลพิษ 

แกลเลอรี่