ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รองปลัดฯ เฉลิมชัย นำประชุมหน่วยงาน ทส. พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2566 มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน

รองปลัดฯ เฉลิมชัย นำประชุมหน่วยงาน ทส. พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2566  มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน

รองปลัดฯ เฉลิมชัย นำประชุมหน่วยงาน ทส. พิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2566  มุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย  ปาปะทา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมทบทวนและปรับปรุงเป้าหมายการให้บริการกระทรวงและตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะรับจากการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุม 201 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา ต่อไป

 

แกลเลอรี่