ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"ปลัดฯ จตุพร" เร่งปรับปรุงระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ มุ่งประโยชน์สาธารณะ รองรับสังคมเป็นกลางทางคาร์บอน

"ปลัดฯ จตุพร" เร่งปรับปรุงระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ มุ่งประโยชน์สาธารณะ รองรับสังคมเป็นกลางทางคาร์บอน

"ปลัดฯ จตุพร" เร่งปรับปรุงระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ มุ่งประโยชน์สาธารณะ รองรับสังคมเป็นกลางทางคาร์บอน 

วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13/2564 ร่วมกับคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี กรมป่าไม้ เป็นฝ่ายเลขานุการ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขระเบียบการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ ต้องมุ่งประโยชน์สาธารณะ เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ประชาชนเข้าถึงง่าย เพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ทำกิน รองรับสังคมเป็นกลางทางคาร์บอน สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืนให้ชุมชน 

โดยในวันนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... 2) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรื ออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... และ 3) ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ทั้งนี้ ปกท.ทส. ได้มอบหมายให้ กรมป่าไม้ รวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการฯ ต่อร่างระเบียบทั้ง 3 ฉบับ เพื่อนำเข้าที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง โดยแนะให้มองถึงอนาคตข้างหน้าในการที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และ Net Zero ประกอบการจัดทำร่างระเบียบดังกล่าว ร่วมด้วย ที่ต้องเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ทั้งประชาชน เจ้าหน้าที่ ประเทศชาติ และโลกของเรา เป็นต้น

แกลเลอรี่