ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"ปลัดฯ จตุพร" เร่งรัดการออกกฎหมาย ทส. 171 ฉบับ ยกให้ปี 2565-2566 เป็นปีแห่งการปฏิรูปกฎหมายกระทรวงฯ

"ปลัดฯ จตุพร" เร่งรัดการออกกฎหมาย ทส. 171 ฉบับ ยกให้ปี 2565-2566 เป็นปีแห่งการปฏิรูปกฎหมายกระทรวงฯ

"ปลัดฯ จตุพร" เร่งรัดการออกกฎหมาย ทส. 171 ฉบับ ยกให้ปี 2565-2566 เป็นปีแห่งการปฏิรูปกฎหมายกระทรวงฯ


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2564) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564 โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (VDO Conference) เร่งรัด 11 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ดำเนินการพัฒนากฎหมาย รวมจำนวน 171 ฉบับ ให้แล้วเสร็จ ภายในปี 2566 ประกอบด้วย กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จำนวน 5 ฉบับ และ กฎหมายลำดับรอง จำนวน 166 ฉบับ โดยกำหนดให้ ปี 2565-2566 เป็นปีแห่งการปฏิรูปกฎหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเน้นย้ำให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ นำไปปฏิบัติได้จริง เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ขัดต่อกฎหมายแม่บท   


ทั้งนี้ ยังได้พิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองที่สำคัญ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้กรมป่าไม้ รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตจากที่ประชุมนำไปปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง

และร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ 1) ร่างกฎกระทรวงขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. .... 2) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่า ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ หรือสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. .... และ 3) ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง การนำเข้าหรือส่งออกซึ่งสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าที่มิใช่สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของที่ประชุมไปประกอบการพิจารณา และนำเสนอคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ต่อไป

แกลเลอรี่