ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

สำนักงานปลัดกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติฯ​ ทบทวนโครงการ​ /กิจกรรม​ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ​ ปี​ 2566

สำนักงานปลัดกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติฯ​ ทบทวนโครงการ​ /กิจกรรม​ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ​ ปี​ 2566

สำนักงานปลัดกระทรวง​ทรัพยากรธรรมชาติฯ​ ทบทวนโครงการ​ /กิจกรรม​ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ​ ปี​ 2566 

นายเฉลิมชัย  ปาปะทา รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.)  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564​ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

โดยที่ประชุมได้มีการทบทวนเป้าหมายการให้บริการของหน่วยงาน และตัวชี้วัดเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายการให้บริการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.ทส. ให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ก่อนจัดส่งให้สำนักงบประมาณเพื่อพิจารณา ต่อไป

แกลเลอรี่