ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

"ปลัดฯ จตุพร" ยก 4 แนวทาง แก้ปัญหา Climate Change ชู ทสม. คือพลังสำคัญช่วยขับเคลื่อน

"ปลัดฯ จตุพร" ยก 4 แนวทาง แก้ปัญหา Climate Change ชู ทสม. คือพลังสำคัญช่วยขับเคลื่อน

"ปลัดฯ จตุพร" ยก 4 แนวทาง แก้ปัญหา Climate Change ชู ทสม. คือพลังสำคัญช่วยขับเคลื่อน


วันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "ทสม. Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Next Normal : ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล” 


นายจตุพร บุรุษพัฒน์  ปกท.ทส. ได้แสดงความยินดีกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ (ทสม.) ที่ได้รับรางวัล ทสม. และเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2564 นี้ โดยให้ความสำคัญกับ พลัง ทสม. ในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ที่จะหนุนเสริมการทำงานของภาครัฐและเอกชน กับภาคประชาชน ให้เกิดความสุขและรอยยิ้มขึ้นได้ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำถึง การที่ ทสม. ทั่วประเทศ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในทุกงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ในประเด็นการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อจะได้เป็นกระบอกเสียงในการอธิบาย ชี้แจง สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปได้ 

 

ทั้งนี้ แนวทางการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มี 4 แนวทางด้วยกัน  ได้แก่  1) นโยบายและกฎหมายภาครัฐ ซึ่งปัจจุบัน พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 2) การสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference : TCAC) ในเดือนมิถุนายน 2565 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพื้นที่ มีการนำเสนอผลงานหรือโครงการที่มีความโดดเด่นในระดับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ทั้งด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) กองทุนสนับสนุนการดำเนืนงาน และ 4 ) เทคโนโลยี ในการช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้อง ทสม. ทุกคน 


สำหรับผู้ได้รับรางวัล ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ นางสาวประไพ  เรืองฤทธิ์
ทสม. จังหวัดระนอง ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการจัดการขยะมูลฝอย นายสุชาติ  สมบูรณ์เถกิง ทสม. จังหวัดแพร่ ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ (รวมทั้งพื้นที่ป่าบกและพื้นที่ป่าชายเลน) นายสมจิตร  แก้วพร้อม ทสม. จังหวัดปทุมธานี ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
และ นายอำนวย  โพธิ์แก้ว ทสม. จังหวัดปราจีนบุรี ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ขณะที่รางวัล เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ได้แก่ เครือข่าย ทสม. ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย เครือข่าย ทสม. ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ (รวมทั้งพื้นที่ป่าบกและพื้นที่ป่าชายเลน) เครือข่าย ทสม. ตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ และเครือข่าย ทสม. จังหวัดจันทบุรี เครือข่าย ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่