ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เตรียมจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่า เพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า

ทส. เตรียมจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่า เพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า

ทส. เตรียมจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่า เพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์ และการค้า 

วันนี้ (7 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมจัดทำระบบการบริหารจัดการสัตว์ป่าเพื่อการครอบครอง เพาะพันธุ์  และค้า ร่วมกับนางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับประชาชนผู้มีสัตว์ป่า  ไว้ในครอบครอง โดยระยะแรก จะเน้นไปที่สัตว์ป่าควบคุม ซึ่ง ปกท.ทส. ได้เน้นย้ำ ให้การจัดทำระบบการลงทะเบียนดังกล่าวต้องสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง ต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องให้กับประชาชนและผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นการรองรับการเตรียมประกาศใช้กฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 มาตรา 9 มาตรา 19 วรรคหนึ่ง มาตรา 28 และมาตรา 30 ที่กำหนดให้ ผู้ที่มีสัตว์ป่าควบคุมตามที่ประกาศฯ กำหนด ไว้ในครอบครอง จะต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ รวมถึงผู้ที่จะดำเนินการเพาะพันธุ์และค้าสัตว์ป่าควบคุมตามที่ประกาศฯ กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. …. (ตามมาตรา 9) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. …. (ตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขอรับใบอนุญาตดำเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. …. (ตามมาตรา 28 วรรคหนึ่ง) และประกาศกำหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องขออนุญาตค้า พ.ศ. …. (มาตรา 30) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศบังคับใช้ 

โดยการดำเนินการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสร้างความโปร่งใส การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการครอบครองสัตว์ป่าที่มีมาตรฐาน เพื่อการกำหนดนโยบายการดูแลและคุ้มครองสัตว์ป่าในอนาคตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของประเทศไทยในการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) อีกด้วย ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ในการรองรับการให้บริการประชาชน  รวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจต่อประชาชนและผู้ประกอบการต่อไป

แกลเลอรี่