Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กพร.ทส.เข้าตรวจติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ของกรมทรัพยากรธรณี

กพร.ทส.เข้าตรวจติดตามประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ของกรมทรัพยากรธรณี

วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจติดตามประเมินผลการประเมินผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (มาตรา ๔๔) ของกรมทรัพยากรธรณี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายการบริหารจัดการรวมถึงการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อมกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตามข้อสั่งการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกาหนดให้ทุกส่วนราชการดาเนินการพัฒนาและปฏิรูปการทางานภายในหน่วยงานของตน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรม โดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร การลดการใช้พลังงาน การลดภาระงบประมาณ การลดขั้นตอนการปฎิบัติงานและปริมาณงานที่ซ้าซ้อน การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน การแก้ไขปัญหาทุจริต การเพิ่มการอานวยความสะดวกให้กับประชาชน และให้กาหนดแนวทาง การรายงานความคืบหน้าและตัวชี้วัดการประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้ส่วนราชการรายงานผลทุกเดือน และให้สานักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติ ตามข้อสั่งการของส่วนราชการทุกๆ ๓ เดือน

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรธรณี, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่