ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

ทส. เชิดชูเกียรติ สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G – Green

          วันนี้ (31 มกราคม 2561) เวลา 09.30 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ โอทอป โรงแรม และสำนักงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการและตราสัญลักษณ์ G – Green ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green (ระดับทอง) จำนวน 106 รางวัล  ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

          การดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (G – Green) ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) โครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยส่งเสริมสถานประกอบการ โอทอป โรงแรม และสำนักงาน ให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การบริการ และการบริโภค ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการจัดการของเสียหรือมลพิษ โดยการตรวจประเมินและให้คำแนะนำตามเกณฑ์ของ ทั้ง 3 โครงการ

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ลงนามความร่วมมือ “โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว” ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมมือกัน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ตามแนวนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของรัฐบาล ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจให้กับประเทศ

 

ข่าว : แก้วใจ , ภาพ : อนุชา , เผยแพร่ : รดินธร

แกลเลอรี่