ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ไทย – กัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

ไทย – กัมพูชา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรไทย โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กระทรวงสิ่งแวดล้อม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา โดยกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับทวิภาคีในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชา อันจะนำไปสู่การเชื่อมต่อพื้นที่ป่าระหว่างประเทศให้กลับเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ สามารถลดปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและพื้นที่ป่าไม้ของทั้งสองประเทศได้อย่างยั่งยืนสืบไป

              การลงนามบันทึกความเข้าใจ ในครั้งนี้ มีขอบเขตความร่วมมือครอบคลุมกิจกรรมด้านต่างๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ ได้แก่
             1) การแลกเปลี่ยนความรู้ บทเรียน และประสบการณ์ทางวิชาการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสายงาน  คณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่คุ้มครอง และชุมชนท้องถิ่น
             2) การพัฒนาศักยภาพองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่คุ้มครองและพื้นที่อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการฝึกงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและระบบการจัดการใหม่ๆ
             3) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยร่วม โดยการแลกเปลี่ยน ผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสารสนเทศทางวิชาการ
             4) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมร่วมในระดับท้องถิ่น อาทิเช่น การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจสังคมและความหลากหลายทางชีวภาพข้ามพรมแดน การพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม รวมถึงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และการป้องกัน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนท้องถิ่นบริเวณพื้นที่คุ้มครอง
          โอกาสนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๑) พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ H.E Say Samal รัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อม
แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว โดยมี
นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แห่งราชอาณาจักรไทย และ H.E Chea Sam Ang อธิบดีกรมการบริหารการอนุรักษ์และการปกป้องธรรมชาติ  แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นผู้ลงนามร่วมกัน ณ  โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่

 

ภาพ/ข่าว/เผยแพร่ :จันทร์เพ็ญ