Loading...

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง ครั้งที่ 5 ( 5th GMS Environment Ministers’ Meeting)

การประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคน้ำโขง ครั้งที่ 5 ( 5th GMS Environment Ministers’ Meeting)

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) จัดการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (the Fifth GMS Environment Ministers Meeting) ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2561ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
        โดยในวันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและเปิดการประชุมฯ โดยมี รัฐมนตรีว่าการ (Minister) ด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน ลาว พม่า และเวียดนาม เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมให้ความเห็นชอบกรอบทิศทางการและแผนปฏิบัติงานในการดำเนินงานร่วมกันด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในปี ค.ศ. 2018 – 2022 ซึ่งประกอบด้วย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ การใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางพลังงานเพื่ออนาคต การสร้างสาธารณูปโภคที่ยั่งยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเห็นชอบในแนวทางร่วมที่จะพัฒนาพื้นที่สู่ความยั่งยืนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและอนุรักษ์/ใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้ดีขึ้นและก่อให้เกิดความยั่งยืนในอนุภูมิภาคสืบไปในอนาคต 

ภาพ/ข่าว/เผยแพร่ :จันทร์เพ็ญ

แกลเลอรี่