ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. ร่วมประชุม คกก. จัดทำงบประมาณบูรณาการ ปี 2566 มุ่งสร้างสันติสุข จชต. บริหารน้ำ และรัฐบาลดิจิทัล

ทส. ร่วมประชุม คกก. จัดทำงบประมาณบูรณาการ ปี 2566 มุ่งสร้างสันติสุข จชต. บริหารน้ำ และรัฐบาลดิจิทัล

ทส. ร่วมประชุม คกก. จัดทำงบประมาณบูรณาการ ปี 2566 มุ่งสร้างสันติสุข จชต. บริหารน้ำ และรัฐบาลดิจิทัล

วันนี้ (6 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่1/2565 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference  ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล  โดยที่ประชุมได้พิจารณากรอบงบประมาณแผนงานบูรณาการฯ 3 แผนงาน ก่อนส่งให้สำนักงบประมาณดำเนินการต่อไป ได้แก่ 

แผนงานฯ ที่ 1 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายพื้นที่ภาคใต้เกิดสันติสุข สงบร่มเย็น  

แผนงานฯ ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาแผน และ (ร่าง) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566  ซึ่งประกอบด้วย โครงการจำแนกตามแผนแม่บทน้ำ 6 ด้าน ได้แก่ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน รวมทั้ง การบริหารจัดการ โดยเน้นย้ำให้มีการกำหนดความเร่งด่วนโครงการตามความจำเป็นในการดำเนินงานให้ชัดเจน 
 
แผนงานฯ ที่ 3 รัฐบาลดิจิทัล โดยคาดว่าผลสัมฤทธิ์ที่จะได้รับ คือ ภาครัฐจะปรับเปลี่ยนไปสู่ "รัฐบาลดิจิทัล" เกิดเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำคัญในการบริหารจัดการและการบริการดิจิทัลภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จ 

ทั้งนี้  รองนายกฯ ได้เน้นย้ำให้สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) และกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับทั้ง 3 แผนงาน ต้องมีการกำกับ ติดตามการทำงานของหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการฯ อย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัด คุ้มค่า บรรลุยุทธศาสตร์ชาติ และต้องไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนในการทำงาน มุ่งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และพี่น้องประชาชนมีความอยู่ดีกินดีเป็นสำคัญ

แกลเลอรี่