ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส.หารือ BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส.หารือ BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทส.หารือ BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันนี้ (7 ม.ค. 65) เวลา 13.30 น. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 16 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ในการประชุม ได้มีการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย B คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา C คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดขยะและของเสีย G คือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ซึ่งจะต้องขับเคลื่อน B C และ G ไปพร้อมกัน เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรลุตามเป้าหมายหลักที่วางไว้ คือ มีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดการใช้ทรัพยากรลง 1 ใน 4 ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากฐานทรัพยากรได้รับการรับรองและส่งเสริมตลาด  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 15 จากกรณีปกติ และสามารถสร้างคนที่มีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรอบแนวคิดดังกล่าวมีพื้นที่นำร่องเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั้ง 5 พื้นที่ คือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว พื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จ.เชียงใหม่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง จ.ระนอง พื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช จ.นครราชสีมา และพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสัก-ห้วยทาก จ.ลำปาง เพราะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม แนวคิด และนวัตกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ พัฒนากลไกในพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืน

แกลเลอรี่