ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. เร่งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ "ไม้มีค่า" เตรียมเสนอของบปี 2566 พร้อมกำชับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

ทส. เร่งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ "ไม้มีค่า" เตรียมเสนอของบปี 2566 พร้อมกำชับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
ทส. เร่งจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ "ไม้มีค่า" เตรียมเสนอของบปี 2566 พร้อมกำชับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด
วันนี้ (12 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาการเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเสนอขอตั้งงบประมาณโครงการฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป พร้อมทั้งมีมติเห็นชอบให้ผูกพันงบประมาณข้ามปี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยในการประชุมมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference)
โดยที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องไม้มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ เรื่องการอนุญาตให้ใช้ไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว ของหน่วยงานภายนอก ซึ่งที่ประชุมมีมติขอให้การดำเนินการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้ไม้ของกลางได้ ส่วนเรื่องการนำปีกไม้ เศษไม้ ปลายไม้ และขี้เลื่อย ที่เหลือจากการแปรรูปไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้วไปขายทอดตลาด และการเร่งรัดการพิจารณาไม้ของกลาง นั้น ที่ประชุมมีมติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และดำเนินการประกวดราคา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมอีกด้วย

แกลเลอรี่