ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางพิพิธภัณฑ์เผยแพร่ความรู้ บูรณาการต่อยอดการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และธรณีวิทยา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางพิพิธภัณฑ์เผยแพร่ความรู้ บูรณาการต่อยอดการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และธรณีวิทยา

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จับมือ กรมทรัพยากรธรณี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางพิพิธภัณฑ์เผยแพร่ความรู้ บูรณาการต่อยอดการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และธรณีวิทยา

             วันที่ 25 มกราคม 2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางพิพิธภัณฑ์ ระหว่าง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยนายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กับกรมทรัพยากรธรณี โดยนายพงศ์บุณย์ ปองทอง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งมีคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ คณะผู้บริหารและบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมงาน

              การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงบูรณาการ พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ ดำเนินการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ พรรณไม้โบราณของประเทศไทย เพื่อจำแนกชนิดซากดึกดำบรรพ์พรรณไม้โบราณ ซึ่งบ่งชี้ถึงระบบนิเวศวิทยาโบราณของประเทศไทย สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการตามภารกิจขององค์กรทั้งสอง รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สถานที่ วัตถุจัดแสดง และงบประมาณ เพื่อการดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์และธรณีวิทยา และทรัพยกรที่มีอยู่มาร่วมสนับสนุนและพัฒนางานด้านพิพิธภัณฑ์ เพิ่มความโดดเด่นน่าสนใจ ส่งเสริมการดำเนินงาน เผยแพร่ความรู้และจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลังจากเสร็จพิธีลงนามความร่วมมือ อ.ส.พ. ได้นำชาอู่หลงกลิ่นดอกมหาหงส์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดงานวิจัย โดยนักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้ผู้ร่วมงานได้ลิ้มรส อีกด้วย

              ทั้งนี้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์และกรมทรัพยากรธรณี สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีภารกิจสำคัญด้านการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ที่สำคัญผ่านการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา

 

                  

แกลเลอรี่