ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. หารือการเตรียมท่าทีไทยในการประชุม UNEA5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ ครบรอบ 50 ปี UNEP

ทส. หารือการเตรียมท่าทีไทยในการประชุม UNEA5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ ครบรอบ 50 ปี UNEP

ทส. หารือการเตรียมท่าทีไทยในการประชุม UNEA5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ ครบรอบ 50 ปี UNEP

วันนี้ (27 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำท่าทีไทยสำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ สมัยที่ 5 ช่วงที่ 2 และการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ณ ห้อง warroom ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

วาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามข้อมติการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (UNEA) และร่างข้อมติเพื่อรับรองในการประชุม สมัยที่ 5 (UNEA5) ช่วงที่ 2 จำนวน 15 ข้อมติ (resolutions) และ 1 ข้อตัดสินใจ  (decision) แบ่งเป็น 5 cluster  ประกอบด้วย  Marine/plastic pollution, Nature-based Solutions and Biodiversity, Chemical and Minerals, Green Recovery and Circular  economy  และ Organizational and  administrative matters ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดท่าทีของไทยโดยยึดความสอดคล้องกับนโยบายและประโยชน์สูงสุดที่ประเทศไทยจะได้รับ 

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ฉบับ first draft ที่ประเทศไทยได้ให้ข้อคิดเห็นต่อ UNEP และร่างปฏิญญาทางการเมือง (Political  Declaration) ในการประชุมสมัยพิเศษ เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP@50) ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 เพื่อเตรียมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป 

สำหรับการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEA) จัดขึ้นมาแล้ว 5 ครั้ง  ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี  2557 ครั้งที่ 2 ปี 2559 ครั้งที่ 3 ปี 2560 ครั้งที่ 4 ปี 2562 และ ครั้งที่ 5 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดย ช่วงที่ 1 จัดขึ้น เมื่อวันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2564 และครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 5 ช่วงที่ 2 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 ณ กรุงไนโรบี ภายใต้หัวข้อหลัก "Strengthening Actions for Nature to  Achieve the Sustainable Development Goals" โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม

แกลเลอรี่