ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เลิกใช้พลาสติกหุ้มผาขวดน้ำดื่ม

ทส. จัดพิธีลงนามความร่วมมือ เลิกใช้พลาสติกหุ้มผาขวดน้ำดื่ม

สืบเนื่องปัญหาปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมรุนแรง รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) โดยมาตรการลดหรือเลิกใช้พลาสติกที่ไม่มีความจำเป็นและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกหุ้มขวดน้ำดื่ม

สำหรับในประเทศไทย ปริมาณขยะที่เกิดจากพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ประมาณ 2,600 ล้านชิ้น คิดเป็นน้ำหนักประมาณ 520 ตันหรือมีความยาว 260,000 กิโลเมตร คิดเป็นความยาวรอบโลก 6.5 รอบ ขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม มีขนาดเล็ก ถูกทิ้งได้ง่าย เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันตามท่อระบายน้ำ ตกค้างในสิ่งแวดล้อม บางส่วนไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง ไปจนถึงทะเลและชายฝั่ง และก่อให้เกิดปัญหาสัตว์ทะเลกินขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม โดยในวันนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมควบคุมมลพิษ จึงได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย สามคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สถาบันพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก กรมประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนการเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ณ ห้องศักดิ์สิทธิ์ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ โดยมี นายวิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่