ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ทส. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวาย ฉบับแรก ของประเทศ

ทส. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวาย  ฉบับแรก ของประเทศ

ทส. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวาย

ฉบับแรก ของประเทศ

                    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ฉบับแรกของประเทศ เพื่อสนับสนุนการรักษาสภาพแวดล้อมของประเทศและผลักดันเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

                    วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ฉบับแรกของประเทศ ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ การกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรไผ่และหวาย โดยมี  พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย พลเอก เอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

                   การจัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์กรความร่วมมือด้านไผ่และหวายระหว่างประเทศ หรือ INBAR (International Network for Bamboo and Rattan) เมื่อปี 2558 โดยกรมป่าไม้เป็นหน่วยประสานงานกลาง และได้จัดทำ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะยาวในช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2579 ขึ้น โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้มีส่วนร่วมในการร่างแผนแม่บทฯ นี้ เพื่อให้การดำเนินงานมีกรอบทิศทางที่ชัดเจนและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไผ่และหวายอย่างยั่งยืน รู้คุณค่า กระจายประโยชน์ และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม และผลักดันให้ไผ่และหวายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

                   ทั้งนี้ (ร่าง) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรไผ่และหวายแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2579) เป็นแผนแม่บทระยะยาว และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 20 ปี ยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและนโยบายการดำเนินงานของกรมป่าไม้ และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   โดยมีระยะเวลาการดำเนินการ 300 วัน และจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2561 นี้

                   อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเกษตรกร องค์กรอิสระ  ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และกรมป่าไม้

 

           

แกลเลอรี่