ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าตรวจธุรกิจลักลอบใช้น้ำบาดาล พร้อมเชิญชวนประชาชนขออนุญาตก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าตรวจธุรกิจลักลอบใช้น้ำบาดาล พร้อมเชิญชวนประชาชนขออนุญาตก่อนเจาะ ก่อนใช้น้ำบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการตรวจค้นบ่อน้ำบาดาลในสถานประกอบการอาบอบนวดอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผลร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐตรวจสอบธุรกิจที่อาจทำผิดกฎหมายในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชน เกษตรกร และภาคเอกชน ขออนุญาตเจาะและขออนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้ประโยชน์ของทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างคุ้มค่าและสมดุล

          สืบเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำงานตำรวจแห่งชาติ ในการเข้าตรวจค้นสถานประกอบการ  อาบอบนวดวิคตอเรียซีเครท กรุงเทพ เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา โดยเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าวซึ่งต้องสงสัยมีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และอาจเกี่ยวข้องกับการค้าประเวณีข้ามชาติ พร้อมกันนี้ได้มีการขยายผลการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จึงเป็นผลสืบเนื่องให้เกิดการเข้าตรวจสอบการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาล โดยพบบ่อน้ำบาดาลจำนวน 1 บ่อ และพบเอกสารใบอนุญาตใช้       น้ำบาดาลหมดอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 และไม่ได้มีการขอต่อหรือขอออกใบอนุญาตใหม่ทดแทน จึงได้แจ้งความดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว  นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล และศูนย์พิทักษ์ น้ำบาดาล ได้ร่วมมือกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่เพื่อเข้าตรวจสอบการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม โดยการตรวจค้นหาบ่อน้ำบาดาลพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างน้ำไปพิสูจน์จำนวน 47 แห่ง และอยู่ระหว่างการขอหมายค้นตรวจหาบ่อน้ำบาดาลอีกจำนวน 5 แห่ง เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการลักลอบใช้ทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างผิดกฎหมายต่อไป

          พร้อมกันนี้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เชิญชวนให้ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่มีความประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาลให้ติดต่อขอรับใบอนุญาตการเจาะ การใช้ น้ำบาดาลอย่างถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการดูแลรักษาทรัพยากรน้ำบาดาลให้สมดุล และเป็นการควบคุมปริมาณการใช้ให้คุ้มค่าและเป็นธรรม ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ยังได้เปิดเผยว่า ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ได้กำหนดให้พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและในทุกจังหวัดของประเทศไทยเป็นเขตน้ำบาดาล และได้กำหนดให้   น้ำใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ดังนั้นผู้ที่มีความประสงค์จะเจาะและใช้น้ำบาดาลในทุกจังหวัดที่มีความลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ควรจะไปยื่นขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และความปลอดภัย ความคุ้มค่า ในการใช้น้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผู้ที่สนใจสามารถไปติดต่อขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลได้ ดังนี้

  • พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อ ณ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล      เขตจตุจักร กรุงเทพ
  • พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ติดต่อ ณ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบล
  • พื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ติดต่อ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

          นอกจากนี้ ยังได้แจ้งให้ประชาชนเร่งดำเนินการแจ้งอุดกลบบ่อน้ำบาดาลในกรณีที่เลิกใช้งานหรือบ่อน้ำบาดาลชำรุดเสียหายภายใน 15 วัน และรีบทำการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวภายใน 30 วัน เพื่อป้องกันปัญหาการทำลายแหล่งน้ำบาดาล การปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำบาดาล การแพร่กระจายของน้ำเค็ม และป้องกัน น้ำเสียซึ่งเป็นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วย

          หากประชาชนท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลการเจาะและใช้น้ำบาดาลอย่างถูกกฎหมาย สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2666 7000 / สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล โทร. 0 2666 7329-30 / ศูนย์พิทักษ์น้ำบาดาล โทร. 0 2666 7171-2 หรือติดต่อ Green Call สายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1310 กด 4

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ

press_ทบ

ขนาดไฟล์:0.38 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 34 ครั้ง