ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข”

การประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข”

นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข” โดยมี นายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการชี้แจงการเตรียมการเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข โดย นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล นางพรรณนิภา สืบสิงห์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์ นิติกรชำนาญการ สำหรับการจัดการประชุมสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบทิศทางการดำเนินงานของ สผ. และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดรับกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับแก้ไข โดยผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๕๐๐ คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

แกลเลอรี่