ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๓ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกระทรวง ทส. เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมด้วย รองปลัดกระทรวงฯ ทส. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่ิงแวดล้อม อธิบดี สส. รองอธิบดี สส. รองอธิบดี ทน. ผอ.อสส. และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทช. อส. คพ. สผ. ปม. และอบก. โดยมีประเด็นของการประชุมฯ ได้แก่

🚩 การดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไกประชารัฐ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาตาม พระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐
🚩 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ทั่วประเทศ
🚩 การบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆภายใต้ ทส. ในด้านของอาสาสมัครด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
🚩การวางแผนแนวทางการบูรณาการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสา ผ่านทางวันสำคัญทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ อาทิ วันคุ้มครองโลก (๒๒ เมษายน) วันส่ิงแวดล้อมโลก (๕ มิถุนายน) วันทะเลโลก (๘ มิถุนายน) เป็นต้น โดยจิตอาสา ที่เป็นเจ้าหน้าที่ ทส. จะร่วมดำเนินการกับภาคประชาสัมพันธ์นในพื้นที่

ภาพ: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, ข่าว: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่