ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

ยุทธการทวงคืนผืนป่า “ดอยผาช้าง”

ยุทธการทวงคืนผืนป่า “ดอยผาช้าง”
นายประมวล ขันทะธง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง เริ่มต้นดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่น้ำยม มาตั้งแต่ธันวาคม 2559ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง จังหวัดพะเยาและน่าน โดยการประสานภาคส่วนต่างๆ ทั้งราชการ ท้องถิ่น และปกครอง เพื่อหาแนวร่วม ในการแก้ไขปัญหา มีการประชุมหารือนอกรอบกันหลายครั้ง จนได้แนวทางที่ชัดเจนว่าทุกฝ่ายพร้อมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ยกร่างขึ้น เพื่อเสนอไปยังแม่ทัพภาคที่ 3 ลงนามอนุมัติก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ที่เพื่อร่วมกันดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว โดยได้เริ่มดำเนินการกระบวนการตามแผนฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นต้นมา จนปัจจุบันเกิดผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
1) ได้ทวงคืนพื้นที่ที่มีการบุกรุกหลังปี พ.ศ.2545 แล้วจำนวน 8,000 ไร่
2) ตรวจสอบที่ทำกินรายแปลงตามเป้าหมายที่ชี้เป้ามาจากส่วนกลาง ไปแล้วประมาณ 95% จากยอดที่จะต้องดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 50,000 ไร่ ซึ่งพื้นที่ที่ผิดเงื่อนไขได้ถูกยึดคืนมาแล้วตามข้อ 1)
ล่าสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายประมวล ขันทะธง และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้างร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมราษฎรบ้านควร หมู่ที่ 3 ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงผลการสำรวจที่ทำกิน หากไม่มีการโต้แย้ง ให้ลงชื่อรับทราบผลการสำรวจ ลงชื่อรับทราบแปลงที่ทำกินก่อนปี 2545 และหรือลงชื่อมอบคืนพื้นที่บุกรุกหลังปี 2545 รวมทั้งสิ้นจำนวน ประมาณ 150 แปลง
 
ภาพและข่าว: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, เผยแพร่: อาทิตยา

แกลเลอรี่