ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

GIZ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำส่งเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำ

GIZ ร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำส่งเสริมระบบนิเวศลุ่มน้ำ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 Mr. Tim Mahler ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย และ Mr. Stephan Huppertz ผู้อำนวยการโครงการด้านน้ำภายใต้แผนงานความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างรัฐบาลไทย-เยอรมนี เข้าพบอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อนำเสนอโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและเยอรมนี ซึ่งจะสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยอาศัยระบบนิเวศลุ่มน้ำ ทั้งนี้จะร่วมมือกันขับเคลื่อนโครงการด้านน้ำในระหว่างปี2561-2564 ซึ่งจะมีกรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมดำเนินการด้วย
      ในการนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบนโยบายในการดำเนินงานเพื่อให้โครงการบรรลุผลสำเร็จด้วย

ภาพและข่าว: กรมทรัพยากรน้ำ, เผยแพร่; อาทิตยา

แกลเลอรี่