ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

รมว.ทส. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่่งแวดล้อมโลก

รมว.ทส. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่่งแวดล้อมโลก

          วันนี้ (22 ก.พ. 61) นาย Frank Rijsberman ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) ได้เข้าพบพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือในประเด็นการพัฒนาสีเขียวที่ประเทศไทยให้ความสำคัญรวมทั้งความร่วมมือ
ในอนาคต ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไทยมีความตั้งใจจริงและถือเป็นนโยบายหลักของประเทศในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาประเทศ โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ยกตัวอย่างการจัดทำแผนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (East Economic Corridor) หรือ EEC ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองสีเขียว โดยเป็นหนึ่งใน ๔ แผนงานหลักด้วย เน้นย้ำประเด็นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะต้องทำด้วยความรวดเร็วและรอบคอบ

          นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันได้เดินหน้าเพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ยกตัวอย่างการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกับผู้แทนเครือข่ายประชาชนเพื่อร่วมหาทางออกกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา ซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของไทยที่แม้ว่าจะมีการวางแผนไว้แล้วแต่เมื่อมีการทักท้วงก็สามารถรับฟังและร่วมวางแผนดำเนินการใหม่เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ โดยจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ระดับโครงการก็จะปรับเป็นการทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic environmental assessment : SEA) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการในเชิงพื้นที่ นอกจากนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังให้ความสำคัญกับประเด็นการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและพลาสติก โดยได้เดินหน้าหารือกับผู้ประกอบการน้ำดื่มยกเลิกการใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Cap Seal) ซึ่งกลายเป็นขยะทั้งบนบกและทะเลที่ย่อยสลายได้ยาก โดยได้ดำเนินงานมากกว่าครึ่งทางแล้วเหลือเพียงอีก ๒-๓ บริษัทยักษ์ใหญ่ที่ยังไม่เลิกใช้ Cap Seal โดยกระทรวงทรัพยากรฯ พร้อมที่จะเดินหน้าในการหารือต่อไป นอกจากประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การจัดการป่าไม้ที่เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลโดยเฉพาะการหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่า และฟื้นฟูโดยใช้แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องปลูกป่าในใจคนโดยรัฐบาลพยายามให้คนได้ใกล้ชิดป่า ในอนาคตจะฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕ ทั้งนี้ จะปรับเปลี่ยนประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นวาระทางการเมืองดังเช่นอดีตแต่จะต้องเป็นวาระของคนทั้งประเทศ

          ท้ายสุดนี้ เห็นว่าประเทศไทยต้องการองค์ความรู้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยอย่างแท้จริงและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ตัวอย่าง และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในประเด็นนี้ นาย Frank Rijsberman ยินที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นบทบาทหลักของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (GGGI) กับประเทศไทยในอนาคตต่อไป  

แกลเลอรี่