ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

survey

วันที่ 9 พ.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และ ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ผู้ช่วย ปกท.ทส. (นายพิชิต สมบัติมาก) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

วันที่ 9 พ.ค. 65 หน.ผต.ทส. (นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และขับเคลื่อน โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ผต.ทส. (นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ นายจิระศักดิ์ ชูความดี และนายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 อาคาร ทส. และ ผต.ทส. (นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต) ผู้ช่วย ปกท.ทส. (นายพิชิต สมบัติมาก) ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

แกลเลอรี่